Wytyczne dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

Data: 09.06.2020 r., godz. 13.59    Liczba odwiedzających: 1534
prosimy o zapoznanie się z wytycznymi obowiązującymi na pływalniach

Baseny i sauny


 


Jesteś
właścicielem basenu lub sauny, albo zarządzasz takim obiektem? Sprawdź, jak
zapewnić bezpieczeństwo pracownikom i klientom.


 • zapewnij 2 m odległości
  klientów od kasy
 • dezynfekuj kluczyk/bransoletkę
  i szafkę po każdym kliencie
 • usuń krzesła i ławki w
  poczekalniach
 • regularnie dezynfekuj
  powierzchnie wspólne i często dotykane
 • zapewnij pracownikom środki
  ochrony osobistej

Poniżej
znajdziesz szczegółowe instrukcje.


Wytyczne dla funkcjonowania basenów i saun
w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.


Ministerstwo
Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny, 1.06.2020 r.

 


Celem wdrażanych procedur jest:


 1. Dodatkowe zwiększenie
  bezpieczeństwa dla pracowników i użytkowników basenów, saun i innych
  obiektów tego typu.
 2. Minimalizacja ryzyka zakażenia
  użytkowników, pracowników obiektów oraz innych osób z zewnątrz.
 3. Ograniczenie liczby kontaktów
  na terenie obiektu w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia
  przed ryzykiem zakażenia.
 4. Kompleksowe działanie
  dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Wytyczne zostały podzielone na pięć części:


 1. Zapewnienie bezpieczeństwa w
  obiekcie.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa
  pracowników.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa
  użytkowników.
 4. Procedury zapobiegawcze:
  podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika.
 5. Procedury postępowania w
  przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem.

 Zapewnienie
bezpieczeństwa w obiekcie


 • w
  strefie wejścia/kasy rekomenduje się:

 1. w przypadku nieautomatycznych
  drzwi wejściowych pozostawienie ich otwartych przez cały czas działania
  obiektu, co pozwoli unikać ich dotykania,
 2. zaznaczenie 2-m odległości na
  podłodze przed kasą/szatnią lub wyraźnie oznaczone strefy czekania,
 3. bezpośrednio przed kasą/szatnią
  może znajdować się jedna osoba. Niezbędną informację należy zamieścić na
  zewnątrz przed drzwiami wejściowymi lub/i obok okienka kasowego/szatni,
 4. prowadzenie dezynfekcji
  bransoletek i/lub kluczy (do szafek) po każdym użytkowniku,
 5. zamieszczenie czytelnej informacji
  przy wejściu do obiektu o zakazie korzystania z pływalni osób z objawami
  jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych,
 6. usunięcie krzeseł i ławek w
  poczekalniach - nie zezwalanie i nie zachęcanie do odpoczynku i
  oczekiwania lub przedłużania pobytu w pomieszczeniach obiektu.

 • w
  przebieralni i w strefie z prysznicami, tam gdzie jest to możliwe
  rekomenduje się:

 1. w przypadku przebieralni
  zbiorowych zapewnić tylko ograniczoną liczbę szafek, z możliwością
  zachowania dystansu osób korzystających z szatni,
 2. określenie liczby osób
  korzystających jednocześnie z pryszniców, w zależności od wielkości i
  wyposażenia strefy,
 3. prowadzenie dezynfekcji szafek
  po każdym użytkowniku.

 • w
  strefie basenów i saun rekomenduje się:

 1. prowadzenie
  regularnej dezynfekcji powierzchni wspólnych takich jak klamki, drzwi,
  uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze,
  schody, powierzchnie sanitarne i wokół basenów.

Zapewnienie
bezpieczeństwa pracowników


 1. Pracodawca jest obowiązany
  zapewnić osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia,
  rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku obsługi (np.
  kasjerzy, osoby pracujące w szatni) zaleca się zaopatrzenie osób
  pracujących w bezpośrednim kontakcie z użytkownikami w środki ochrony
  osobistej, takie jak przyłbice, maseczki, rękawiczki jednorazowe. Ponadto
  – jeśli to możliwe – zamontowanie przesłon ze szkła lub przeźroczystego
  tworzywa sztucznego, izolujących ich stanowisko pracy od osób oczekujących
  w kolejce do szatni lub po bilety.
 3. Nadzorowanie liczby
  użytkowników korzystających z obiektów.
 4. Rekomenduje się:
  • zapewnienie odległości między
   stanowiskami pracy wynoszącej co najmniej 1,5 m, chyba że jest to
   niemożliwe ze względu na charakter działalności. Wtedy jednak zakład musi
   zapewnić środki ochrony osobistej,
  • zachować bezpieczną odległość
   od użytkownika i współpracowników (rekomendowane są 2 metry),
  • ustalenie stałych, jak
   najmniej licznych zmian pracowników,
  • ograniczenie interakcji
   personelu pracującego na różnych zmianach i zapewnienie czyszczenia i
   mycia pomieszczeń pomiędzy zmianami,
  • regularnie często i dokładnie
   myć ręce wodą z mydłem zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce
   i dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu (min.
   60%), obowiązkowo przed rozpoczęciem pracy,
  • podczas kaszlu i kichania
   zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej
   wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce,
  • starać się nie dotykać dłońmi
   okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu,
  • dołożyć wszelkich starań, aby
   stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym
   dniu pracy. Należy pamiętać o dezynfekcji powierzchni dotykowych, jak
   słuchawka telefonu, klawiatura i myszka, włączniki świateł czy biurka
   oraz sprzętu używanego przez ratowników. Ratownik powinien posiadać swój
   indywidualny gwizdek,
  • regularnie (kilka razy w ciągu
   dnia) czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się klienci, np.
   klamki drzwi wejściowych, poręcze, blaty, oparcia krzeseł,
  • gdzie to możliwe, wykorzystywanie
   do komunikacji metod na odległość, takich jak telefon komórkowy lub
   radio.

Zapewnienie
bezpieczeństwa klientów


 1. Należy zwrócić szczególną uwagę
  na:
  • ustalenie i kontrolę
   maksymalnej liczby użytkowników – biorąc pod uwagę zróżnicowanie
   wielkości obiektów, liczba osób przebywających w jednym czasie na ich
   terenie powinna być ustalona indywidualnie. Liczba osób jednoczasowo
   korzystających z obiektu nie może przekraczać 50% maksymalnego
   obciążenia, jednocześnie nie może być to więcej niż 150 osób
  • umieszczenie informacji o
   maksymalnej liczbie użytkowników przy wejściu do obiektu;
  • maksymalnie z jednego toru
   mogą korzystać 4 osoby jednocześnie
 2. Zachowanie niezbędnego dystansu
  2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w
  otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika
  – poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze lub
  stojące znaki).
 3. Wyposażenie obiektu w dozowniki
  z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu, w przebieralni, przy umywalce w
  toalecie oraz w pomieszczeniu z natryskami.
 4. Obowiązkowa dezynfekcja rąk
  przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
 5. Przestrzeganie zasad higieny
  użytkowników na pływalniach - obowiązkowa i staranna kąpiel oraz umycie
  całego ciała pod natryskiem przed wejściem do hali basenowej.
  Przestrzeganie ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej, przejście do hali
  basenowej przez brodzik do płukania stóp.
 6. Równomierne rozmieszczenie osób
  kąpiących się lub pływających w niecce basenowej, ewentualne rozważenie
  podziału powierzchni basenu za pomocą lin/pływaków na mniejsze fragmenty w
  dużych obiektach.
 7. W przypadku małych niecek i
  jacuzzi, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego zaleca się
  - korzystanie z nich pojedynczo lub w kilka osób pozostających we wspólnie
  zamieszkujących.
 8. W przypadku małych niecek
  basenowych i jacuzzi, w których nie prowadzi się dezynfekcji związkami
  chloru, zaleca się jej wprowadzenie.
 9. Obowiązkowe noszenie osłon ust
  i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie –
  osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w
  przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez
  brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie
  założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
 10. Ograniczenie pobytu w obiekcie
  do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 11. Obowiązkowe dezynfekowanie
  powierzchni wspólnych w strefie wejścia, szatni, przebieralni, z którymi
  stykają się użytkownicy (z wyłączeniem podłogi) – regularnie (kilka razy w
  ciągu dnia).
 12. Nie prowadzenie dezynfekcji
  natryskowej większych powierzchni przy użyciu alkoholowych środków
  dezynfekcyjnych, ponieważ istnieje ryzyko podwyższenia stężenia par w
  powietrzu i przekroczenia granicy wybuchowości.
 13. Zaleca się wywieszenie w
  toalecie instrukcji dotyczących:
  • mycia rąk
  • dezynfekcji rąk
  • zdejmowania i zakładania
   rękawiczek
  • zdejmowania i zakładania
   maseczki.
 14. Nadzorowanie organizowanych
  zajęć grupowych, takich jak: aerobik lub nauka pływania. Istotne znaczenie
  ma ograniczenie liczebności osób w grupach, umożliwiające zachowanie
  wymaganych odległości między ćwiczącymi. Jeśli omówione wyżej warunki nie
  są możliwe do spełnienia, należy rozważyć rezygnację z organizacji tego
  rodzaju zajęć do czasu, kiedy będą one mogły być dotrzymane.
 15. Ograniczenie działalności saun:
  • ograniczenie liczby osób
   korzystających w jednym czasie z saun do 50% maksymalnej zajętości,
  • rekomendacja zamknięcia saun,
   które nie zapewniają temperatury większej niż 60oC,
  • obowiązkowe korzystanie z saun
   boso, bez okrycia wierzchniego za wyjątkiem ręcznika (drzwi do sauny
   muszą pozostać zamknięte w celu utrzymania żądanej temperatury).

Procedury
zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracownika


 1. Pracownicy obiektu powinni
  zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie
  powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się
  telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a
  w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i
  poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie
  informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych
  na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących
  przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u
  pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących
  objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć
  pracownika od pracy i odesłać transportem indywidualnym (własnym lub
  sanitarnym) do domu lub w przypadku gdy jest to niemożliwe, pracownik
  powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest
  możliwe czasowe odizolowanie od innych osób. 
 4. W przypadku gdy nie ma
  możliwości dedykowania pomieszczenia dla osoby podejrzanej o zakażenie
  należy wydzielić miejsce, w  którym osoba ta bezpiecznie poczeka na
  transport w odległości minimum 2 m od pozostałych osób.
 5. Należy wstrzymać przyjmowanie
  użytkowników, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację
  sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji
  i poleceń.
 6. Zaleca się ustalenie obszaru, w
  którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego
  sprzątania oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze,
  uchwyty, itp.).
 7. Rekomenduje się stosowanie się
  do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu,
  czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały
  przypadek.

Procedury
postępowania w przypadku podejrzenia u użytkownika zakażenia koronawirusem


 1. W przypadku stwierdzenia
  wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności
  w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren lokalu. Powinna
  zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego
  oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam
  transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Zgłoszenie incydentu do
  kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym
  poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania
  oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty,
  itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników
  oraz użytkowników, o ile to możliwe, obecnych w tym samym czasie w
  obiekcie, którzy mieli kontakt z zakażonym i przekazanie zalecenia
  stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na
  stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl.

Czy masz
dodatkowe pytania dotyczące wytycznych dla uruchamianych branż? Nasi eksperci
są dostępni pod numerami telefonów 732 122 500 lub 22 484 84 84 pozycja 3.